ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

行 แปลว่า
(行 อ่านว่า xíng)

แถว ภาษาจีน
ใช้การไม่ได้ ไม่ไหว ไม่มีผล ภาษาจีน 不
การกระทำ ภาษาจีน
เที่ยวบิน บิน ภาษาจีน 飞
ธนาคาร ภาษาจีน 银
พฤติกรรม การกระทำ ภาษาจีน
นักบิน ภาษาจีน 飞
สัมภาระ กระเป๋าเดินทาง ภาษาจีน
ผู้บริหารงาน การกระทำการ ภาษาจีน 执
ดำเนินการ ภาษาจีน 进
ดาวเคราะห์ ภาษาจีน
โดยสมัครใจ โดยความสมัครใจ ภาษาจีน 自
การกระทำ ความประพฤติ ภาษาจีน
ที่เป็นที่นิยม เป็นที่นิยม ภาษาจีน 流
การบริหาร ปกครอง ภาษาจีน
การเดินทาง การท่องเที่ยว ภาษาจีน 旅
ขีดเขียน ลากเส้น ภาษาจีน
ขบวนแห่ ภาษาจีน 游
กระเป๋า ลำต้น ภาษาจีน 李箱
แล่น เดินเครื่อง ภาษาจีน 运
คนเดินเท้า ภาษาจีน
ความสมหวัง สนอง ภาษาจีน 履
อาชญากรรม ภาษาจีน 罪
การจัดอันดับ ภาษาจีน 排
เวลาของเที่ยวบิน เวลาเที่ยวบิน ภาษาจีน 飞时间

ตัวอย่างประโยค 行 ภาษาจีน

只要一块钱就
是最严重的罪之一
我是做美容的 相信我的判斷
谴责他的
明天我一定会上报你的这种
又不是那一家 你们抓到了厄尔温, 还有另外四个人的画像
然后我们会到达飞甲板
好的, 动 围住他
我们走进银 接着你强迫我打开保险库
克朗先生 你的李票呢
镇上的人已经被你的抢劫动吓破了胆
不, 現在不, 我想聽
, 每天看电视一小时 这是规定
双腿不了 一切都不了 没人给过我什么
完美的復原功能, 那就
当时正举一场选举
现在不, 安德鲁
了 都起来 让强盗们瞧瞧咱们的厉害
是的 , 我在这有很好的名声
天蝎, 塞爾維亞刑隊
這裏有份銀賬戶清單
我母亲喜欢和我分享所有在她成长时喜欢的流音乐
但是銀並不知道你們離婚
我没有哭 可我又没有能力进反抗
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. แถว คอลัมน์ ภาษาจีน
  2. แถว หนึ่งแถว ภาษาจีน
  3. แถว ภาษาจีน
Topics:
行 แถว ภาษาจีน

ใส่ความเห็น