ความหมาย บรรยากาศ แฝงไว้ด้วย ภาษาจีน

意味 แปลว่า
(意味 อ่านว่า yìwèi)

หมายความว่า หมายความ ภาษาจีน 意味
ความหมาย บรรยากาศ แฝงไว้ด้วย ภาษาจีน 意味
นั่นหมายความว่า ซึ่งหมายความว่า ภาษาจีน 这意味

ตัวอย่างประโยค 意味 ภาษาจีน

对我而言 这意味着好买卖
没有冒险的意味
或者一個世紀 對你來說意味著什麼?
意味着, 嗯, 你知道..
是, 不过这不意味着我们不能一起玩了
对公众来说意味着什么啊?
这就是通常 这意味着, 是的。
意味着拥有
意味太濃? 對
寶寶存在有什麼意義?他意味著一切 如果你讓他們將他從你身邊帶走
我是说 那意味着什么? 那意味着我可以成为一个作家
意味着我可以了?
意味着你将不再是我的助手
很有挑釁意味 但這是我們想要的
他们对对方意味着什么 而且即使
这并不意味着在我遇见白马王子之前 就没有和癞蛤蟆好过
莫里斯先生 这次预算削减是不是意味着本街道将会有更少的警力啊
你知道這意味著咩嘢? 不, 我唔知道
意味着你将独自一人 在街上找工作.
…但這並不意味著他們必須住在這兒.
這對我們來說意味著很多事情.
…不包括任何情感、親密或性意味
大?我不知道这意味着什么?
意味着我们在一起花的时间, 喝过的拿铁,
意味着大量的噪音

ใส่ความเห็น