เสียง การออกเสียง ภาษาจีน

音 แปลว่า
(音 อ่านว่า yīn)

เสียง การออกเสียง ภาษาจีน
เพลง ภาษาจีน
เสียง ภาษาจีน 声
สำเนียง ภาษาจีน 口
การบันทึก บันทึกเสียง ภาษาจีน 录
คอนเสิร์ต ภาษาจีน 乐会
วิทยุ ภาษาจีน 收
เสียง สัญญาณรบกวน ภาษาจีน 噪
เสียงทุ้ม เสียงต่ำ ภาษาจีน 低
ฟังเพลง ภาษาจีน 听
นักดนตรี ภาษาจีน 乐家
ปริมาณ ภาษาจีน
เพลงลูกทุ่ง ภาษาจีน 乡村
เสียงสะท้อน ภาษาจีน 回
คำสอนของศาสนาคริสต์ ภาษาจีน 福
เสียงพูด เสียง ภาษาจีน 语
ส่งเสียง ภาษาจีน 发出声
เครื่องบันทึก เทปบันทึกเสียง ภาษาจีน 录
พยัญชนะ ภาษาจีน 辅
ความถี่คลื่นเสียง ภาษาจีน
โน้ตเพลง โน้ต (ดนตรี) ภาษาจีน
โทรโข่ง ภาษาจีน 扩
เพลงป๊อป ภาษาจีน 流行
คำพ้องเสียง ภาษาจีน 谐
คนธรรพศาสตร์ ภาษาจีน 乐学

ตัวอย่างประโยค 音 ภาษาจีน

有心!有脉搏! 他还活着;静脉滴注
我母亲喜欢和我分享所有在她成长时喜欢的流行
顺便说一下, 有人承诺给我乐; 但忘记了;你在耍我?
我们听到声了 这里还有别人
女高们, 集合 乐手们在前排
什麼聲
好吧, 如果你的食物跟你的乐一样, 我建议你低调点
是的, 我的秘书说了一些关于噪的投诉
屆時每個人都必須打開收
你可能会喜欢这种乐,
你会有乐的
是 震动产生的噪
倾听妻子的声
鬼酱(哥哥, 鬼酱和哥哥同)从军记
这就是乐疗法吗?
去找玲, 我听到自己的内心中不断浮现出这个声
那些绑匪 他们有什么口?
哥是乐学院长笛班毕业的
我们相信你… 为了我自己的
他们使用俚语?有特别的尾或什么?
不在黑海度假村办几场乐会?
乐?
本片影版權係屬其播映電視台所有
即使这里的乐很烂 嗯
听到你的声真是太好了

ใส่ความเห็น