อย่างไร ยังไง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

怎么 แปลว่า
(怎么 อ่านว่า zěnme)

อย่างไร ยังไง ภาษาจีน 怎么
เกิดอะไรขึ้น ภาษาจีน 怎么
เป็นยังไง เป็นอย่างไร ภาษาจีน 它怎么

ตัวอย่างประโยค 怎么 ภาษาจีน

你这家伙 怎么突然变成什么大圣人了?
咱们在这儿亲个小嘴儿 怎么样?
怎么就没人设立
那个印第安人怎么会从你这儿把火车偷走
怎么了 爱斯特娜
他要怎么和我们会合?
不然怎么缅怀过去?
不管怎么
你爸爸会怎么说?
你认为它怎么样….
你觉得我做得怎么样?
不管怎么做 , 不要太情绪化 不管那个男 的说什么
但首先要问洛奇 你怎么会来到冷藏库训练的?
那弗兰克怎么办?
我不知道这机器怎么
怎么又和别的孩子打架了 宝贝?
我常常在想 怎么样的父母才是好父母
我们怎么办?
怎么能以为特凡能控制住宇宙灵球里的东西?
怎么处理这胡子?
怎么了?
让我们进去;怎么了? 你疯了?
那部分是真的 校车司机怎么了?
你难道没忘记怎么吹? 我不确定;让我们现在看看
我不知道自己怎么
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. เป็นยังไง เป็นอย่างไร ภาษาจีน
  2. ยังไงก็ตาม ภาษาจีน
  3. อย่างไร ยังไง ภาษาจีน
怎么 อย่างไร ยังไง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น