ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

相 แปลว่า
(相 อ่านว่า xiāng)

ระยะ ช่วง ภาษาจีน
เชื่อว่า เชื่อ ภาษาจีน
สัจธรรม ความสัตย์ ภาษาจีน 真
อย่างเป็นธรรม ค่อนข้าง พอใช้ได้ ภาษาจีน
ในทางตรงกันข้าม ตรงกันข้าม ภาษาจีน
เดียวกัน พ้องต้องกัน ภาษาจีน
ซึ่งกันและกัน ภาษาจีน 互
ที่เกี่ยวข้องกับ ที่เกี่ยวข้อง ความเกี่ยวพัน ภาษาจีน
เข้ากันได้ ไปมาหาสู่กัน ภาษาจีน
ที่คล้ายคลึงกัน คล้ายคลึงกัน ภาษาจีน
สัมพัทธ์ ประจัญหน้ากัน ภาษาจีน
กล้อง ภาษาจีน
รักกัน ภาษาจีน
เจอกัน พบกัน ภาษาจีน
เชื่อมโยงกัน ติดต่อกัน สอดคล้องกัน ภาษาจีน
ซึ่งกันและกัน ภาษาจีน
รู้กัน เข้าใจซึ่งกันและกัน ภาษาจีน 互了解
การปรากฏ เปิดตัว ภาษาจีน 亮
หน้าตา ภาษาจีน 长
เท่าๆ กัน เท่าๆ กับ ภาษาจีน
พบกัน เจอกัน ภาษาจีน
ไม่ไว้วางใจ ไม่ไว้ใจ ภาษาจีน 不要
สารัตถะ แก่นแท้ ใจความ ภาษาจีน 事实真
ผิดพวกผิดพ้อง ภาษาจีน 多
ญาติ ภาษาจีน 对的

ตัวอย่างประโยค 相 ภาษาจีน

她甚至
我是做美容的 信我的判斷 行嗎
信我
他有没有说我们为什么要信他?
和你那化合物混合 它们结构
你何時開始信自己是精神病學家的?
我不知道要信誰
信吗? 很多麦克风和记者
我想我並不指望你們會
我不敢信我竟然在听一只仓鼠的指挥
我是说 你信他是来帮助我们的吗?
卻不在乎我們是否信?
信威尔 但是…
或许你最终会告诉她真
信我, 我在学校学到这一点
信醫生, 他知道的最多 我也是
你只是喜欢取笑地方上(对于中央)的人
伙计 你根本不会信这的燃料有多贵
為了吃得好些, 揭露過一些真
我幾乎信這是真的了
不敢信這真是你
沒人想讓他被捕20年 請信我
我宁可让你在我的册里写诗
你是真的唯一阻礙
你是真的唯一阻碍
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. เมื่อ ช่วงระยะเวลา ฤดูกาล ภาษาจีน
 2. ฤดูฝน ในช่วงฤดูฝน ภาษาจีน
 3. ช่วงซบเซา ช่วงกิจการซบ้ซา ภาษาจีน
 4. ในช่วงฤดูหนาว ฤดูหนาว ภาษาจีน
 5. ช่วง ระยะ ภาษาจีน
 6. ช่วง พักหนึ่ง ช่วงพัก ภาษาจีน
 7. ในตอนเย็น ในช่วงเย็น ภาษาจีน
 8. ระยะการเดินทาง ช่วงวิถีชีวิต ภาษาจีน
 9. ขั้นตอน ช่วง ภาษาจีน
 10. ช่วงก่อนเหตุการณ์ วันก่อนวันหยุด ภาษาจีน
相 ระยะ ช่วง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น