คนมีสี คนผิวสี ภาษาจีน

有色人种 แปลว่า
(有色人种 อ่านว่า yǒusè rén zhǒng)

คนมีสี คนผิวสี ภาษาจีน 有色人种

ตัวอย่างประโยค 有色人种 ภาษาจีน

这么说吧, 如果你是有色人种 参加哈林区的周六狂欢
美女, 你就会以有色人种为傲了

ใส่ความเห็น