น้องเล็ก คำที่ใช้เรียกแทนตัวเองเพื่อแสดงความถ่อมตัว เช่น กระผม ดิฉัน ภาษาจีน

小弟 แปลว่า
(小弟 อ่านว่า xiǎodì)

น้องเล็ก คำที่ใช้เรียกแทนตัวเองเพื่อแสดงความถ่อมตัว เช่น กระผม ดิฉัน ภาษาจีน 小弟

ตัวอย่างประโยค 小弟 ภาษาจีน

你是不是不喜欢有个小弟弟?
在你high和放松你的小弟弟的时候
小弟
你找到你的小弟弟了吗? 没有, 服务一直中断
我的小弟比你還要白痴混蛋得多.
小弟还睡在旁边呢 老天爷!
他能看“小弟弟”分辨出是谁的
那是约翰小弟弟, 不是枪
因为你一上午都抓着德国兵的小弟
他的薄皮绵软的小弟弟塞进枪管里
小弟弟, 你好嗎? 好
小弟, 还是你去
小弟
小弟弟, 看你年纪轻轻
有什么要小弟效劳的吗?

ใส่ความเห็น